വരും, ആണുങ്ങള്‍ പര്‍ദ്ദയിടും കാലം …

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ബാങ്ക് എന്നതുപോലുള്ള ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നമുക്ക് വേണോ ?. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹത്തിനാവശ്യം സ്ത്രീപക്ഷവും പുരുഷപക്ഷവുമല്ല, മാനവികതയുടെ വിശാലപക്ഷമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *